Skip to content Skip to navigation

Irma Emmery

Research interest:

Research background 

After having obtained a BA in English and French literature and (socio-)linguistics, and an interdisciplinary interuniversity MA in Gender and diversity, I worked at the Centre for Research on Culture and Gender (CRCG). There, I participated in a research project on Moroccan mothers’ citizenisation processes in Flanders (Belgium), focusing on the politics and ethics of care. 

PhD project 

On 1 October 2020, I initiated my PhD at the Centre for Sustainable Development (CDO), funded by the Starting Grant of supervisor prof. Erik Paredis. My co-supervisor is Dr. Anneleen Kenis. 

My research interrogates the politics of the Circular Economy (CE), which is currently seen as an important strategy to meet our climate goals. But the blind focus on energy-intensive recycling and on 'green growth' – the technocratic aim to make our economies materially 'lighter' while continuing to grow economically – results in systemic economic failures going unaddressed.  

As a first theoretical objective, my research aims to critically analyse the current interpretation of the CE by using ecofeminist political economic lenses, and in particular ‘Degrowth’ and ‘Diverse Economies’. Degrowth focusses on the absolute downscaling of production and consumption in the Global North in a (participative) democratic and planned way that ensures a good life for all within planetary boundaries. 'Diverse Economies' in turn focuses on the importance of economic pluralism, and aims to highlight and support sustainable economic practices and relationships that already exist today. Both lenses focus on care work, decommodification, social justice and redistribution – all of which are key in the transition to a truly sustainable CE. Second, I do empirical research with citizen collectives and non-profit organisations already engaged in self-organised and decommodified circular practices (mainly repair, upcyling, refurbishing, waste reuse). For this, I use both qualitative interviews and (participatory) observation in spaces that aim to prefigure a new economy. I do analysis based on my own field notes and photographic material, as well as on the 'theories of change' in participants' narratives.  


Onderzoeksachtergrond  

Na het behalen van een BA in Engelse en Franse literatuur en (socio-)linguïstiek, en een interdisciplinaire interuniversitaire MA in Gender en diversiteit, werkte ik bij het Centre for Research on Culture and Gender (CRCG). Daar schreef ik mee aan een onderzoeksproject over de inburgeringsprocessen van Marokkaanse moeders in Vlaanderen (België), waarbij zorgpolitiek en -ethiek centraal stonden. 

PhD-project 

Op 1 oktober 2020 startte ik mijn doctoraat aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO), gefinancierd door het startkrediet van promotor prof. Erik Paredis. Mijn copromotor is dr. Anneleen Kenis.  

Mijn onderzoek stelt kritische vragen rond de politiek van de Circulaire Economie (CE), die momenteel wordt gezien als een belangrijke strategie om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar de blinde focus op energie-intensieve recyclage en op 'groene groei' - het technocratische streven om onze economieën materieel 'lichter' te maken en tegelijkertijd economisch te blijven groeien - leidt ertoe dat systemische economische tekortkomingen niet worden aangepakt.  

Als eerste theoretische doelstelling wil mijn onderzoek de huidige invulling van de CE kritisch analyseren door gebruik te maken van ecofeministische politiek economische lenzen, en in het bijzonder 'Degrowth' en 'Diverse Economies'. Degrowth richt zich op het democratisch en gepland terugschroeven van productie en consumptie in het Globale Noorden met een goed leven voor iedereen binnen de planetaire grenzen als leidraad. ‘Diverse Economieën’ richt zich dan weer op het belang van economisch pluralisme, en wil duurzame economische praktijken en relaties die vandaag reeds bestaan belichten en ondersteunen. Beide lenzen richten zich op zorgarbeid, decommodificatie, sociale rechtvaardigheid en herverdeling - allemaal sleutelelementen in de transitie naar een absoluut duurzame CE. Mijn tweede doelstelling behelst empirisch onderzoek met burgercollectieven en non-profitorganisaties die nu al bezig zijn met zelfgeorganiseerde en gedecommodificeerde circulaire praktijken (herstel, upcyclen, refurbishen, afvalhergebruik). Hiervoor gebruik ik zowel kwalitatieve interviews als (participerende) observatie in ruimtes die een nieuwe economie willen prefigureren. Ik doe analyses op basis van mijn eigen veldnotities en fotomateriaal, en op basis van de 'theories of change’ in de verhalen van onderzoeksparticipanten.  

Bibliography


Profile Biblio Find the full profile of Irma Emmery on Ghent University Academic Bibliography.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent